ΠΑ.Σ.ΕΚ.Σ. | ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1996

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

 Καταστατικό  Συλλόγου

Σελίδα 1

Σελίδα 2

Σελίδα 3

Σελίδα 4

Σελίδα 5

Σελίδα 6

Σελίδα 7

 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ν.1712/1987

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

 

'Α ρ θ ρ ο   1ο

 

Με την από 26 Νοεμβρίου 1995 ιδρυτική πράξη ιδρύθηκε Πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση (Ένωση) που διέπεται από τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και του Καταστατικού της, που αναγνωρίστηκε με την 4070/1996 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 21023 στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, εγκρίθηκε τροποποίηση του με την 677/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που καταχωρήθηκε με ειδικό αριθμό 5252 και που με απόφαση της από 20/7/2010 Γενικής Συνέλευσης της τροποποιήθηκε και ισχύει ως ακολούθως:

 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ της Οργάνωσης είναι "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ" ΠΑ.Σ.ΕΚ.Σ

 

2. ΕΔΡΑ της Οργάνωσης είναι ο Δήμος Παλλήνης Αττικής.

 

3. ΣΚΟΠΟΣ της Οργάνωσης είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, ήτοι εκπαιδευτών σκύλων, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

 

'Α ρ θ ρ ο   2ο

 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

 

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Οργάνωση μπορεί:

 

1. Να απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, εσωτερικού και εξωτερικού, και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους και για την διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών τους και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου, συμμετέχοντας προς τούτο σε συμβούλια, επιτροπές και λοιπές εκδηλώσεις.

 

2. Να συμμετάσχει σε δευτεροβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις (ομοσπονδίες) κλαδικές ή γενικές.

 

3. Να επιδιώκει την επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό των μελών της, αλλά και προσώπων άλλων προερχομένων από σχετικούς επαγγελματικούς κλάδους, καθώς επίσης και την κατάρτιση στελεχών υψηλής στάθμης, που θα προσφέρουν τις γνώσεις και την πείρα τους στην εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών.

 

4. Να αναθέτει σε επιτροπές που συνιστά ή σε πρόσωπα που διαθέτουν εξειδικευμένη πείρα ή γνώση τα οποία επιλέγει, την μελέτη διαφόρων θεμάτων που απασχολούν την οργάνωση, τα μέλη, ή την τάξη γενικότερον, όπως ενδεικτικά, φορολογικών, οικονομικών, νομικών, αγορανομικών, εργατικών, κτηνιατρικών, υγειονομικών και εν γένει εμπορικών.

 

5. Να φροντίζει για την ανελλιπή ενημέρωση και διαφώτιση της κοινής γνώμης και των αρμοδίων αρχών για κάθε θέμα που αφορά το επάγγελμα των μελών του , την αναγκαιότητα της εξειδίκευσης και υπευθυνότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης σκύλων, την ζωοφιλία και εν τέλει για την δημιουργία νομοθετικής ρύθμισης κατοχύρωσης του επαγγέλματος και απόκτησης αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών για τους εκπαιδευτές με δημιουργία σχολής αναγνωρισμένης, χρησιμοποιώντας προς τούτο κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο ή τρόπο.

 

6. Να καθορίζει την στάση της οργάνωσης στα λαμβανόμενα ή μελετώμενα μέτρα της πολιτείας ή της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν σχέση είτε με την εν γένει εμπορική και οικονομική πολιτική ή την εμπορική πολιτική σε τοπικό ή κλαδικό ή και επίπεδο οργάνωσης ή στρέφεται εναντίον των μελών της και προτείνει ή υποδεικνύει τις κατά την κρίση της επιβαλλόμενες ή ενδεικνυόμενες λύσεις και συγκαλεί, αν το κρίνει σκόπιμο, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, σε διασκέψεις ή συνέδρια, τα μέλη της οργάνωσης και τα μέλη άλλων ομοειδών οργανώσεων για την από κοινού αντιμετώπιση ή καθορισμό της στάσης σε παρόμοια προβλήματα ή μέτρα.

 

7. Να οργανώνει γενικές ή ειδικές εκθέσεις, εκδηλώσεις και διαγωνισμούς εκπαιδευτικού και κυνολογικού ενδιαφέροντος ή να συμμετέχει σε τέτοιες του εσωτερικού ή εξωτερικού, που οργανώνονται από άλλους φορείς για την προώθηση και εξύψωση του κλάδου.

 

8. Να οργανώνει ή να συμμετέχει σε κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίες και δραστηριότητες για την περιφρούρηση, διεκδίκηση και διατήρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών και την επίλυση άλλων προβλημάτων που απασχολούν τα μέλη ή την τάξη.

 

9. Να δημιουργεί, οργανώνει, ιδρύει και εκδίδει στα πλαίσια της οργάνωσης και προβάλει, εφόσον τούτο δεν απαγορεύεται από τις εκάστοτε κείμενες νομικές διατάξεις, τα κατά την κρίση της κατάλληλα μέσα μαζικής ενημέρωσης του κοινού, ως π.χ. ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς ή ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, εφημερίδες, περιοδικά, έντυπα, κ.λ.π., σε τοπικό ή ευρύτερο επίπεδο, για την προβολή των προϊόντων και δραστηριοτήτων των μελών της και της ίδιας, φροντίζοντας και για την ενημέρωση του κοινού και των μελών της επί θεμάτων γενικοτέρου ενδιαφέροντος που αφορούν ή απασχολούν την τάξη των εκπαιδευτών κυνών.

 

10. Να ιδρύει εντευκτήρια, λέσχες και βιβλιοθήκες και να οργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης των μελών του.

 

12. Να συνεργάζεται κυριαρχικά με τους υπάρχοντες φιλοζωικούς ομίλους της Ελλάδος και του εξωτερικού αναλαμβάνοντας και πρωτοβουλίας προώθησης και συμβολής στους σκοπούς τους, εφόσον δεν αντιβαίνουν στους δικούς της.

 

13. Η πιο πάνω απαρίθμηση των επί μέρους σκοπών ή δραστηριοτήτων της οργάνωσης είναι ενδεικτική, η δε οργάνωση μπορεί να επιδιώκει και κάθε άλλο σκοπό που ανάγεται στον κύκλο των συμφερόντων της τάξης που εκπροσωπεί με την ευρύτερη έννοια του όρου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΛΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-

ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

'Α ρ θ ρ ο  3ο

 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

1. ΜΕΛΗ του Συλλόγου μπορούν να είναι αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή ασχολούνται πραγματικά και για το δικό τους συμφέρον με το επάγγελμα του εκπαιδευτή κυνών γενικά σαν ελεύθερος επαγγελματίας ασκώντας ατομικό επάγγελμα είτε απασχολούμενος σαν υπάλληλος σε κάποια σχολή εκπαίδευσης παρέχοντας υπηρεσίες σαν εκπαιδευτής σκύλων και εν γένει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες και όπως αυτές θα προσδιορίζονται κάθε φορά από την ισχύουσα επιμελητηριακή νομοθεσία, το παρόν καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισμούς του Σωματείου και διατηρούν μόνιμη επαγγελματική στέγη στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό, ή απασχολούνται σε μόνιμη βάση με την παροχή των άνω υπηρεσιών.

 

Ειδικότερα στον Σύλλογο εγγράφονται: α) τα φυσικά πρόσωπα που διατηρούν ατομικές επιχειρήσεις ή παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτού και έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος εκπαιδευτού ή σχολής εκπαίδευσης κυνών προ της υποβολής της αίτησης εγγραφής τους ή εργάζονται σαν υπάλληλοι με αυτή την ειδικότητα (του εκπαιδευτή σκύλων) σε επιχείρηση εκπαίδευσης σκύλων.

β) τα φυσικά πρόσωπα ομόρρυθμα μέλη ομορρύθμων και ετερορρύθμων εμπορικών εταιριών,

γ) μέχρι δύο (2) φυσικά πρόσωπα-μέλη εταιριών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), εφόσον τα μέλη αυτά είναι διαχειριστές και εταίροι της ΕΠΕ και

δ) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων ή ο Συμπράττων ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος που δεσμεύει με την υπογραφή του την Ανώνυμη Εταιρία (ΑΕ), καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου των Συνεταιρισμών.

Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω νομικών προσώπων, (υπό β,γ και δ), εγγράφονται εφόσον τα νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν έχουν σαν σκοπό τους την εκπαίδευση κυνών (αποκλειστικά) έχοντας φυσικά έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας και δεν ασχολούνται ( οι εκπρόσωποι) ατομικά με άλλο επάγγελμα άσχετο με την εκπαίδευση σκύλων.

Δικαίωμα να εγγραφεί σαν μέλος της Ένωσης έχει ο καθένας που αναφέρεται πιο πάνω και για όσους κάνουν έναρξη επαγγέλματος από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας τροποποίησης στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου και μετά, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο από τα τρία σεμινάρια που οργανώνει κάθε χρόνο ο Σύλλογος για υποψήφια μέλη και κριθούν ικανοί από τριμελή Επιτροπή του Συλλόγου που εκλέγεται από τα τακτικά μέλη κατ΄έτος με μόνο προορισμό της την κρίση υποψηφίων μελών και θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού..

 

2. Ο επαγγελματίας της παρ.1, του παρόντος, έχει δικαίωμα να είναι μέλος σε δύο το πολύ πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις. Δεν δικαιούται όμως να εγγραφεί σε άλλη πρωτοβάθμια οργάνωση που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό σχετικό με την εκπαίδευση σκύλων.

 

 

3. Ο Σύλλογος μπορεί να είναι μέλος σε δύο το πολύ Ομοσπονδίες, μία κλαδικού χαρακτήρα και μία γενικού ή τοπικού.

'Α ρ θ ρ ο  4ο

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 

1. Δια να εγγραφεί μέλος, πρέπει να έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 και να υποβάλλει αίτηση εγγραφής εις το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η αίτηση εγγραφής γίνεται σε έντυπο που ο Σύλλογος έχει καθορίσει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συζητήσει εντός (30) ημερών από της υποβολής της αίτησης και να αποφασίσει για την εγγραφή ή την απόρριψη της αίτησης. Την απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να κοινοποιήσει εγγράφως στο υποψήφιο μέλος εντός δέκα (10) ημερών από τη συζήτηση.

4. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες χωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την γνωστοποίηση της απορριπτικής απόφασης, ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

5. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα (1) μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εγγραφής ή σε περίπτωση προσφυγής ένα (1) μήνα μετά την τελεσίδικη απόφαση που διατάσσει την εγγραφή. Τότε αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 

'Α ρ θ ρ ο  5ο

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 

1. Κάθε μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

 

α) Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση.

β) Να εκλέγεται στα Διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα της Οργάνωσης και Επιτροπές και Αντιπρόσωπος στις ανώτερες συνδικαλιστικές Οργανώσεις στις οποίες ανήκει η Οργάνωση αυτή.

γ) Να λαμβάνει γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από τη Γενική Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων και άλλων εγγράφων που τον αφορούν και να ενημερώνεται επί της πορείας των προβλημάτων του κλάδου.

δ) Να συμμετέχει σε δύο πρωτοβάθμιες Οργανώσεις εκ των οποίων η μία να είναι κύρια.

ε) Να κάνει αλλαγή της κύριας επαγγελματικής Οργάνωσης με νέα ταυτόχρονη δήλωσή του προς τις Διοικήσεις και των δύο Οργανώσεων και εφόσον έχει περάσει τριετία από την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στην κύρια Οργάνωση της οποίας επιθυμεί την αλλαγή.

 

2. Κάθε μέλος της Οργάνωσης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α) Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα της Οργάνωσης και να συμπαρίσταται στα όργανα της Διοικήσεως στην άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεών της.

 

β) Να τηρεί το Καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της Οργάνωσης και να ενημερώνει άμεσα τη Διοίκηση για κάθε μεταβολή που αφορά την επαγγελματική του κατάσταση.

γ) Να μην αντιστρατεύεται τα συμφέροντα της Οργάνωσης και να φέρεται με τον ανάλογο σεβασμό προς τους εκπροσώπους της Οργάνωσης και τη Διοίκηση αυτής.

δ) Να εκπληρεί τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στην Οργάνωση.

ε) Να γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση, κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης.

 

'Α ρ θ ρ ο  6ο

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

 

1. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από την Οργάνωση. Η αποχώρηση γνωστοποιείται στη Διοίκηση με έγγραφο τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του Οικονομικού Έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.

 

2. Ο αποχωρών υποχρεούται να εξοφλήσει όλες τις συνδρομές του μέχρι της ημερομηνίας αποχωρήσεως.

 

3. Ο αποχωρών δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του Συλλόγου.

 

'Α ρ θ ρ ο  7ο

 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

 

1. Αποβολή μέλους από την Οργάνωση με απόφαση αιτιολογημένη της Γενικής Συνέλευσης.

α) Εάν το μέλος πάψει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής του στην Οργάνωση.

β) Εάν το μέλος ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς της οργάνωσης.

γ) Εάν το μέλος καθυστερεί για δύο (2) συνεχή εξάμηνα την υποχρεωτική εξάμηνη συνδρομή του.

δ) Εάν το μέλος απέχει αδικαιολόγητα από δύο (2) συνεχείς τακτικές Γενικές Συνελεύσεις.

ε) Εάν το μέλος καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από τον νόμο, περί εκσυγχρονισμού των εμπορικών και λοιπών οργανώσεων.

ζ) Εάν το μέλος συνταξιοδοτηθεί εκτός εάν ειδικός νόμος επιτρέπει την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και μετά την συνταξιοδότησή του.

η) Εάν το μέλος παραβιάσει άρθρο του εσωτερικού κανονισμού που θα συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση.

 

2. Την αποβολή εισηγείται στην Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ένα πέμπτο (1/5) των μελών.

 

3. Το Δ.Σ. όπως και η Γ.Σ., υποχρεώνονται να ακούσουν προηγουμένως το μέλος του οποίου ζητείται η αποβολή.

 

4. Το μέλος που αποβάλλεται δύναται εντός τριάντα (30) ημερών να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο.

5. Μέχρι της οριστικοποίησης της αποβολής το μέλος δεν στερείται ουδενός δικαιώματος αυτού πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

6. Το μέλος που αποβάλλεται, δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας της Οργάνωσης.

7. Επανεγγραφή του αποβληθέντος μέλους επιτρέπεται μετά πάροδο τριετίας από την διαγραφή ή και ενωρίτερα κατόπιν απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

'Α ρ θ ρ ο  8ο

 

Όργανα Διοίκησης της Οργάνωσης είναι, η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή.

 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

α) Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της οργάνωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

β) Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη της Οργάνωσης που έχουν τακτοποιηθεί ταμιακώς μέχρι το προηγούμενο τρίμηνο.

γ) Εκλέγει και ανακαλεί οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη αυτού, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους της Οργάνωσης στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις που ανήκει η Οργάνωση αυτή και ελέγχει την δράση αυτών.

δ) Αποφασίζει για την επιλογή των δευτεροβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων στις οποίες εγγράφεται μέλος η οργάνωση ή την διαγραφή από αυτές και ορίζει την κύρια Οργάνωση, δια μέσου της οποίας θα αντιπροσωπεύεται στην Συνομοσπονδία, νομιμοποιεί τους αντιπροσώπους της που ψηφίζουν στην Γενική Συνέλευση της κύριας δευτεροβάθμιας Οργάνωσης για την εκλογή αντιπροσώπων της στη Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας.

ε) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ετήσιους Ισολογισμούς.

ζ) Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος και ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.10,α του Καταστατικού αυτού, τα ποσά εξόδων κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικών

της διοίκησης.

η) Καθορίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των μελών και της εξάμηνης συνδρομής.

θ) Αποφασίζει για την ανάθεση της είσπραξης του ποσοστού των εισφορών για τις υπερκείμενες οργανώσεις, των μελών, από τους Ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους είναι ασφαλισμένα τα μέλη και καθορίζει τους όρους πραγματοποίησης της είσπραξης και απόδοσης των εισφορών αυτών.

ι) Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ της Οργάνωσης.

κ) Αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων της Οργάνωσης, προς στέγαση των γραφείων και εγκαταστάσεων αυτής και περί όλων των συναφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων ακινήτων της Οργάνωσης. Για την λήψη των αποφάσεων αυτών απαιτείται η πλειοψηφία του άρθρου 9 παρ. 10,β.

 

λ) Αποφασίζει περί αποβολής μέλους για παραβιάσεις που προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

μ) Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού της Οργάνωσης ως ο Νόμος ορίζει.

ν) Αποφασίζει για την διάλυση της Οργάνωσης τηρώντας την οριζόμενη από τον νόμο διαδικασία και πλειοψηφία.

 

'Α ρ θ ρ ο  9ο

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από αίτημα του ενός τετάρτου (1/4) των ταμειακώς εντάξει μελών, που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση θα πρέπει να περιέχει τα θέματα προς συζήτηση. Αν η αίτηση δεν εισακουσθεί τα μέλη έχουν το δικαίωμα προσφυγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο για να ζητήσουν όπως εξουσιοδοτηθούν και τελέσουν αυτά την γενική συνέλευση και καθορισθεί ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

 

2. Κάθε πρόσκληση για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, για τα οποία συγκαλείται, τον τόπο, τον χρόνο και τις προϋποθέσεις των παρ. 4 και 6 του παρόντος άρθρου.

 

3. Για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

 

4. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γ.Σ. την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει και κατά την δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γ.Σ. την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία γίνεται απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό μελών. Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 

5. Προσθήκη νέων θεμάτων προς συζήτηση δεν επιτρέπεται να γίνει στις επαναληπτικές συνελεύσεις.

 

6. Η πρόσκληση για Γ.Σ. γίνεται οκτώ (8) μέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί η σύγκληση της Συνέλευσης και αποστέλλεται ταχυδρομικώς η τηλεγραφικώς ή με fax στα μέλη. Κανένα μέλος δεν μπορεί να λάβει μέρος σε Γ.Σ. εάν δεν έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που καθορίζονται από το καταστατικό και τις Γ.Σ.

8. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά (τακτική) μία φορά τον χρόνο και οπωσδήποτε όχι πέραν της 30ης Μαρτίου, προκειμένου να εγκρίνει ή όχι τα πεπραγμένα της Διοίκησης του προηγούμενου έτους και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

9. Δεν επιτρέπεται η συζήτηση και είναι άκυρη η απόφαση επί οποιουδήποτε θέματος το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο στην πρόσκληση που αποστέλλεται για την σύγκληση της Συνέλευσης.

10. α) Οι αποφάσεις της ευρισκομένης σε απαρτία Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

β) Για την τροποποίηση του καταστατικού, την μεταβολή του σκοπού ή την διάλυση του Συλλόγου ή όπου αναφέρεται στο παρόν, απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του 1/2 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των 3/4

Σελίδα 8

Σελίδα 9

Σελίδα 10

Σελίδα 11

Σελίδα 12

Σελίδα 13

Σελίδα 14

 

της απαρτίας αυτής. Η ψηφοφορία μπορεί να γίνεται με ονομαστική κλήση ή ανάταση της χειρός.

11. Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτια, όταν αναφέρεται

α) Σε εκλογή Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια Οργάνωση.

β) Σε εγγραφή σε δευτεροβάθμια οργάνωση.

γ) Σε θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση

δ) Σε προσωπικά ζητήματα

ε) Στον διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό και απαλλαγή απερχόμενης Διοίκησης.

12. Σε περίπτωση μομφής κατά μέλους του Συλλόγου ή της Διοίκησης, δεν ψηφίζουν το μέλος κατά του οποίου ασκείται η μομφή ή τα μέλη της Διοίκησης.

13. Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση των μελών μόνο με ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από νόμιμη αρχή ή πρόσωπο.

14. Πριν από την έναρξη της μυστικής ψηφοφορίας ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διατάσσει την έξοδο από την αίθουσα κάθε ατόμου που δεν έχει δικαίωμα ψήφου, εκτός από το έμμισθο προσωπικό της Οργάνωσης και τους νομικούς Συμβούλους.

15. Στην Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ. Σ. ή κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος. Πρώτο θέμα είναι η εκλογή Προέδρου με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων. Χρέη Γραμματέως κάνει ο Γενικός Γραμματέας.

16. Το Προεδρείο της Γ.Σ. καθορίζει τον χρόνο κάθε αγορητή. Τηρείται σειρά προτεραιότητας. Δευτερολόγηση επιτρέπεται μια φορά και για χρόνο τον μισό του αρχικού. Τριτολόγηση μόνο κατά την κρίση του Προέδρου.

17. Κατά των αποφάσεων της Γ.Σ. ασκείται αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την λήψη της. Αν η αγωγή αφορά απόφαση σχετική με την Οργάνωση ή την λειτουργία της Οργάνωσης, η αγωγή ασκείται από το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον των τακτοποιημένων οικονομικά μελών.

 

'Α ρ θ ρ ο  10ο

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

1. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι πέντε (5) και εκλέγονται από την Γ.Σ. για μια διετία.

 

2. Μετά την εκλογή και το αργότερο μέσα σε δέκα μέρες συνέρχονται τα νεοεκλεγμένα μέλη με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος Συμβούλου σε συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την κατανομή αξιωμάτων. Σε περίπτωση αρνήσεως, την 11η μέρα υποχρεούται να προσκαλέσει ο αμέσως επόμενος και ούτω καθεξής.

 

3. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα και τον Ταμία. Η εκλογή των θέσεων γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία για ένα ή περισσότερα αξιώματα επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο πλειοψηφισάντων, οπότε εκλέγεται αυτός που συγκέντρωσε περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Αρχικά εκλέγεται ο Πρόεδρος και στην συνέχεια γίνεται η εκλογή των λοιπών.

 

4. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία επικρατεί η θέση του Προέδρου. Μυστική ψηφοφορία γίνεται επί προσωπικών και αν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη.

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας σε μυστική ψηφοφορία η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Αν υπάρξει ξανά ισοψηφία η απόφαση θεωρείται απορριπτική.

 

5. Εκλέγονται και δύο Αναπληρωματικά μέλη τα οποία παίρνουν κατά την σειρά της εκλογής τους τις θέσεις που κενώνονται. Σε περίπτωση εξάντλησης των αναπληρωματικών μελών χωρίς να υπάρχει απαρτία, συνέρχεται μέσα σε τριάντα μέρες Γ.Σ. μετά από πρόσκληση από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε (5) μέρες τουλάχιστον πριν από την σύνοδο με μόνο θέμα την εκλογή του Δ.Σ. Η θητεία του Συμβουλίου αυτού μπορεί να υπερβεί την διετία, όχι όμως την τριετία, ώστε να ξαναγίνουν αρχαιρεσίες στην αντίστοιχη τακτική Γ.Σ.

 

6.Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας μέλους του Δ.Σ. για έξι (6) συνεχείς συνεδριάσεις ή δικαιολογημένης πέραν του έτους, εκπίπτει του αξιώματος με απόφαση του Δ.Σ

 

7. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία φορά τον μήνα, έκτακτα δε όποτε καλέσει αυτό ο Πρόεδρος ή το 1/3 των μελών του. Στην δεύτερη περίπτωση υποχρεούται ο Πρόεδρος να το συγκαλέσει μέσα σε δέκα (10) μέρες από την έγγραφη αίτηση

 

8. Στα μέλη του Δ.Σ. δύνανται να καταβάλλονται αποζημιώσεις ή ημεραργίες όταν μεταβαίνουν εκτός έδρας με εντολή του Συμβουλίου που καθορίζονται από το Δ.Σ.

 

9. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στο βιβλίο συνεδριάσεων του Δ.Σ. και υπογράφονται από όλα τα παρόντα σε αυτές μέλη. Μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν χωρίς να είναι παρόντα ή που διαφώνησαν αρκεί η διαφωνία να έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά.

 

10. Στην αρχή κάθε συνεδρίασης επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης αν δεν έχουν επικυρωθεί κατά την ίδια συνεδρίαση.

 

11. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται προσωπικώς και αλληλέγγυως για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Καταστατικό,τις αποφάσεις των Γ.Σ. και τους Νόμους.

 

'Α ρ θ ρ ο  11ο

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

1. Το Δ.Σ. προκειμένου να αποκτήσει ο Σύλλογος μεγαλύτερη ευκινησία και αποτελεσματικότητα, μεταβιβάζει, όπως ο Νόμος προβλέπει, αρμοδιότητες στο Προεδρείο του Συλλόγου και ειδικότερα στον Πρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα και τον Ταμία, που αποτελούν την διοικητική Επιτροπή του Συλλόγου. Η απόφαση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στην Δ. Επιτροπή είναι ελεύθερα μετακλητή.

2. Η Δ.Ε. εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και επιλαμβάνεται και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τον Σύλλογο μέσα στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής και των κατευθυντηρίων γραμμών που χαράσσει το Δ.Σ. και αναφέρεται πάντοτε σε αυτό. Σε περίπτωση κενώσεως θέσης της Δ.Ε. το Δ.Σ. εκλέγει αντικαταστάτη από τα λοιπά μέλη του.

 

'Α ρ θ ρ ο  12ο

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων των Γ.Σ. και του Καταστατικού από τα εκλεγμένα όργανα και επιτροπές της Οργάνωσης. Διαχειρίζεται τις υποθέσεις και προασπίζει τα συμφέροντά της. Συντάσσει τον Απολογισμό και Προϋπολογισμό και εισηγείται την έγκρισή τους στην Γ.Σ. Συγκαλεί τις Συνελεύσεις και καταρτίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Εγκρίνει ή όχι την εγγραφή μελών, εισηγείται την διαγραφή στην Συνέλευση, συντάσσει και τηρεί το Μητρώο Μελών.

Υποδεικνύει τους αντιπροσώπους της Οργάνωσης στις διάφορες επιτροπές που συγκροτούνται από την Πολιτεία για την μελέτη οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων ζητημάτων, σε νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές, Διοικητικά Συμβούλια Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ. Καταρτίζει Επιτροπές για την μελέτη διαφόρων προβλημάτων.

Προσλαμβάνει και απολύει κατά την κρίση του έμμισθο προσωπικό, νομικό ή άλλο επιστημονικό σύμβουλο και ορίζει τον μισθό τους.

Εγκρίνει τις δαπάνες της Οργάνωσης.

Αποφασίζει για τις αρμοδιότητες της Διοικητικής Επιτροπής.

Ορίζει και ενοικιάζει τα καταστήματα ή τα γραφεία της Οργάνωσης, αποδέχεται κληροδοσίες ή δωρεές εκτός αν τίθεται όρος οπότε εισηγείται στην Γ.Σ. το θέμα.

Παίρνει αποφάσεις για αγωνιστικές κινητοποιήσεις, συνέδρια, συγκεντρώσεις, διαλέξεις, πορείες κλπ.

 

 

'Α ρ θ ρ ο  13ο

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

 

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Οργάνωση ενώπιον κάθε Αρχής και έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Δ.Σ., επιβλέπει για την ακριβή εκπλήρωση των αποφάσεων των Γ.Σ. συγκαλεί την συνεδρίαση του Δ.Σ., υπογράφει μαζί με τον Γ. Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα εκτός των προσκλήσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. τις οποίες μπορεί να υπογράφει και μόνος του. Υπογράφει με τον Γ. Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών. Συνάπτει συμβάσεις βάσει των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Συνέλευσης και γενικά ενεργεί ότι επιβάλλεται για την κανονική λειτουργία της Οργάνωσης. Ασκεί έλεγχο σε όλα τα όργανα. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε όλα τα πιο πάνω από

τον Αντιπρόεδρο.

2. Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών της Οργάνωσης, την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την τήρηση των πρακτικών και συλλογικών οργάνων της Οργάνωσης, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων, των πρακτικών και εντύπων σε κατάλληλο αρχείο και γενικά προΐσταται του γραφειακού μηχανισμού της Οργάνωσης.

 

Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμών και συνεργάζεται μαζί του στην μελέτη διαχείριση και αντιμετώπιση των υποθέσεων της Οργάνωσης. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Γραμματέα.

3. Ο Ταμίας φροντίζει και επιμελείται για την καλή λειτουργία των οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών και την κανονική τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων. Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια πληρωμής και ενεργεί κάθε αποφασισθείσα από το Συμβούλιο πληρωμή. Μεριμνά για την κατάθεση σε Τράπεζα και στο όνομα του Συλλόγου των εσόδων του Συλλόγου, δυνάμενος να κρατάει στα χέρια του χρηματικά ποσά που αποφασίζει το Δ.Σ.. Υποβάλει κάθε τρίμηνο στο Δ.Σ. κατάσταση εσόδων εξόδων. Φροντίζει με τον Πρόεδρο την σύνταξη του απολογισμού και ισολογισμού. Παρακολουθεί την ταμειακή ενημέρωση των μελών και υποβάλει ανά έτος πίνακα των καθυστερούντων. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένα μέλος της Διοικητικής Επιτροπής.

 

Η ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με δύο αναπληρωματικά μέλη. Αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη. Εκλέγεται από την Γ.Σ. μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και με θητεία που συμπίπτει πάντα με αυτή του Δ.Σ. Μόλις εκλεγεί συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρό της. Στην εκτέλεση των καθηκόντων της έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Τηρεί ιδιαίτερα πρακτικά. Δεν ασκεί διοίκηση αλλά ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. εάν αυτές είναι σύμφωνες με τον νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γ.Σ. Ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Οργάνωσης για κάθε περίοδο. Συγκαλείται μία φορά τον χρόνο υποχρεωτικά και ένα μήνα πριν από την σύγκληση της τακτικής Γ.Σ. από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για να συντάξει την έκθεσή της επί της οικονομικής διαχείρισης. Ο έλεγχος των βιβλίων γίνεται στα γραφεία της οργάνωσης. Συνέρχεται έκτακτα όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός της ή τα δυο μέλη της ή το Δ.Σ. του Συλλόγου. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρό της και πρέπει να αναφέρει τα θέματα. Μέσα σε πέντε μέρες από την υποβολή της αίτησης πρέπει να την συγκαλέσει, αλλιώς την συγκαλούν αυτοί που έχουν κάνει την αίτηση. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία και τηρούνται πρακτικά. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας μέλους επί δύο συνεδριάσεις αντικαθίσταται από αναπληρωματικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η άποψη του Προέδρου. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, χρέη Προέδρου κάνει ο μεγαλύτερος στην ηλικία.

 

Η εκλογή των αντιπροσώπων της Οργάνωσης στις Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις που είναι μέλος η Οργάνωση εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, ταυτόχρονα με την εκλογή Δ.Σ. και κατά το ίδιο τυπικό και η θητεία τους συμπίπτει με αυτή του Δ.Σ. Ο αριθμός των αντιπροσώπων ορίζεται από την δευτεροβάθμια οργάνωση και τον Ν. 1712/87. Κατά τα λοιπά ορίζει επί του θέματος ο νόμος αυτός.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΕΚΛΟΓΕΣ

 

'Α ρ θ ρ ο  14ο

 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Οι εκλογές όλων των οργάνων από την Γ.Σ. γίνονται με την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής. Αποτελείται από τρία μέλη και εκλέγεται από την Γ.Σ. πριν από κάθε ψηφοφορία. Μαζί εκλέγεται και ένα αναπληρωματικό μέλος για περίπτωση κωλύματος ή άρνησης κάποιου τακτικού μέλους. Οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά και εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης. Πρόεδρος της Εφ. Επ. είναι ο Αντιπρόσωπος της Δικαστικής αρχής που ορίζει ο νόμος (1264/82 άρθρο 11 παρ. 3,4,5,6).

Στην εφορευτική επιτροπή δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για κάποιο από τα αξιώματα για τα οποία γίνονται εκλογές.

 

 

'Α ρ θ ρ ο  15ο

 

ΕΚΛΟΓΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 

 

Ενα μήνα πριν από την λήξη της θητείας των οργάνων της διοίκησης, το Δ.Σ. υποχρεούται να ορίσει την ημερομηνία της Γ.Σ. προκειμένου να εκλέξει τα όργανα της Διοικήσεως του Συλλόγου.

Αξιώματα που είναι δυνατό να διεκδικήσουν οι υποψήφιοι είναι: α) μέλος του Δ.Σ., β) μέλος ελεγκτικής επιτροπής και γ) αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία. Μπορεί ένα μέλος να διεκδικεί την εκλογή του και στην διοίκηση και σαν αντιπρόσωπος. Ο υποψήφιος εκλεκτικής επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για κάποιο άλλο όργανο. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται πέντε μέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών.

 

Μερίμνης του Προέδρου και του Γ .Γραμματέα αναρτάται κατάσταση των υποψηφίων, τυπώνονται τα ψηφοδέλτια σε αριθμό τριπλάσιο των μελών, που πρέπει να είναι έτοιμα δύο μέρες πριν τις εκλογές. Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για την ύπαρξη παραβάν και για την σφράγιση της κάλπης.

 

Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητας ή του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Στο βιβλιάριο σημειώνεται η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Τίθενται από ένας μέχρι εννέα σταυροί προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο. Μετά το πέρας της ώρας που έχει αποφασιστεί να κλείσει η κάλπη, η εφορευτική επιτροπή κάνει καταμέτρηση φακέλων και καταμέτρηση ψήφων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 1712/1987. Οι έδρες του Δ.Σ., της ελεγκτικής επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ ή της Εκλεκτικής επιτροπής ή τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται, αυξημένα κατά μία μονάδα. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Εκλ. Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο που έχει θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος. Θέσεις που δεν έχουν διατεθεί κατά τα παραπάνω κατανέμονται ανά μία κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους. Συνδυασμοί για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο αριθμός υποψηφίων είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του οργάνου στο οποίο είναι υποψήφιοι.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί και οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο εκλέγονται οι κατά σειράν πλειοψηφίσαντες βάσει σταυρών προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

 

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αποστέλλονται μερίμνης της Εφορευτικής επιτροπής στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας και αντίγραφά του φυλάσσονται στο αρχείο της Οργάνωσης. Κατά τα λοιπά ορίζει το άρθρο 7 ν. 1712/87.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

'Α ρ θ ρ ο  16ο

 

 

Πόροι της Οργάνωσης είναι τα δικαιώματα εγγραφής και οι υποχρεωτικές συνδρομές των μελών, τα εισοδήματα από κινητή ή ακίνητη περιουσία της Οργάνωσης, τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες, από προαιρετικές εισφορές των μελών, από έσοδα εφημερίδας, εντύπων, εκδηλώσεων, εορτών κλπ. Δεν επιτρέπονται ανώνυμες δωρεές.

Η ετήσια διαχειριστική περίοδος της οργάνωσης είναι αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος.

Η συνδρομή των μελών προκαταβάλλεται κάθε εξάμηνο.

 

 

'Α ρ θ ρ ο  17ο

 

Β Ι Β Λ Ι Α

 

 

Για την άρτια λειτουργία και την νόμιμη διαχείριση των οικονομικών της Οργάνωσης τηρούνται τα παρακάτω βιβλία τα οποία αριθμούνται και θεωρούνται πριν να χρησιμοποιηθούν από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Οργάνωσης.

 

Βιβλίο Μητρώου Μελών, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Περιουσίας, Βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται με αριθμητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των μελών της Οργάνωσης για τα οποία εκδόθηκε Ειδικό Εκλογικό Βιβλιάριο κατά τις διατάξεις του ν. 1712/87, 'όπου καταχωρούνται και η ημερομηνία της απόφασης του Δ.Σ. για την έκδοση, η ημερομηνία έκδοσης και η ημερομηνία απώλειας ή ακύρωσής του.

 

Επίσης τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία τα οποία επιβάλλει η οικονομική κατάσταση της Οργάνωσης για την λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτής καθώς και γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών αριθμημένα που θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής πριν από την χρησιμοποίησή τους. Επίσης τηρούνται όσα βιβλία και παραστατικά επιβάλλουν διατάξεις άλλων νόμων.

 

Τα μέλη της Οργάνωσης έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των βιβλίων μετά από έγγραφη αίτηση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

'Α ρ θ ρ ο  18ο

 

Για την τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζει η Γ.Σ. που συνέρχεται για τον σκοπό αυτό. Για την λήψη απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία του άρθρου 9 παρ.10,β του παρόντος και του άρθρου 5 παρ.8 ν. 1712/87

Η Οργάνωση διαλύεται

α) Όταν ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των είκοσι(20)

β) Μετά από Δικαστική απόφαση όπως ορίζει ο Νόμος.

γ) Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά για αυτό κατά την οποία απαιτείται απαρτία του ½ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.8 ν 1712/87

Μετά την διάλυση της Οργάνωσης η περιουσία της περιέρχεται σε άλλη λειτουργούσα ή μέλλουσα να λειτουργήσει Πρωτοβάθμια Οργάνωση του ίδιου επαγγελματικού κλάδου ή αλλού με απόφαση της Γ.Σ. Σε καμία περίπτωση δεν διανέμεται στα μέλη της.

 

'Α ρ θ ρ ο  19ο

 

1. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική, στο κέντρο σχέδιο με ένα σκύλο και περιφερειακά την επωνυμία του. Χρησιμοποιείται και παραλληλόγραμμη σφραγίδα με την επωνυμία, διεύθυνση και τηλέφωνα.

2. Προσωρινά και μέχρι την σύγκληση της πρώτης γενικής Συνέλευσης η μηνιαία συνδρομή των μελών ορίζεται σε δύο χιλιάδες (2.000) δρχ και το δικαίωμα εγγραφής σε δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ.

3. Τα έξοδα ίδρυσης του συλλόγου θα καταβληθούν από τους ιδρυτές και θα βαρύνουν τον Σύλλογο.

4. Ο Σύλλογος μπορεί να είναι μέλος σε δύο το πολύ Ομοσπονδίες, μία κλαδικού χαρακτήρα και μία γενικού ή τοπικού, το δε ελάχιστο όριο της υποχρεωτικής συνδρομής του συλλόγου στις ομοσπονδίες των οποίων θα είναι μέλος ορίζεται στο ελάχιστο ποσοστό του άρθρου 3 παρ.7 του ν.1712/87, όπως εκεί καθορίζεται.

 

'Α ρ θ ρ ο  20ο

 

Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από είκοσι (20) άρθρα, ψηφίστηκε αρχικά την 26η Νοεμβρίου 1996 τροποποιήθηκε από την Γ.Σ. την 26 Μαρτίου 2000, τροποποιήθηκε και πάλιν από την Γ.Σ. της 20 Ιουλίου 2010 και θα υποβληθεί για δημοσίευση κατά τις διατάξεις του Νόμου.

 

 

Παλλήνη, 20 Ιουλίου 2010

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ        Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Θ. ΤΡΙΑΝΤΗΣ

κατέβασμα του Καταστατικού σε .PDF αρχείο

MENU

a

 • Καταστατικό - Σελίδα 1

   

  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ν.1712/1987

   

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

   

  'Α ρ θ ρ ο   1ο

   

  Με την από 26 Νοεμβρίου 1995 ιδρυτική πράξη ιδρύθηκε Πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση (Ένωση) που διέπεται από τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και του Καταστατικού της, που αναγνωρίστηκε με την 4070/1996 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 21023 στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, εγκρίθηκε τροποποίηση του με την 677/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που καταχωρήθηκε με ειδικό αριθμό 5252 και που με απόφαση της από 20/7/2010 Γενικής Συνέλευσης της τροποποιήθηκε και ισχύει ως ακολούθως:

   

  1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ της Οργάνωσης είναι "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ" ΠΑ.Σ.ΕΚ.Σ

   

  2. ΕΔΡΑ της Οργάνωσης είναι ο Δήμος Παλλήνης Αττικής.

   

  3. ΣΚΟΠΟΣ της Οργάνωσης είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, ήτοι εκπαιδευτών σκύλων, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

   

  'Α ρ θ ρ ο   2ο

   

  ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

   

  Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Οργάνωση μπορεί:

   

  1. Να απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, εσωτερικού και εξωτερικού, και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους και για την διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών τους και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου, συμμετέχοντας προς τούτο σε συμβούλια, επιτροπές και λοιπές εκδηλώσεις.

   

  2. Να συμμετάσχει σε δευτεροβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις (ομοσπονδίες) κλαδικές ή γενικές.

   

  3. Να επιδιώκει την επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό των μελών της, αλλά και προσώπων άλλων προερχομένων από σχετικούς επαγγελματικούς κλάδους, καθώς επίσης και την κατάρτιση στελεχών υψηλής στάθμης, που θα προσφέρουν τις γνώσεις και την πείρα τους στην εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών.

 • Καταστατικό - Σελίδα 2

   

  4. Να αναθέτει σε επιτροπές που συνιστά ή σε πρόσωπα που διαθέτουν εξειδικευμένη πείρα ή γνώση τα οποία επιλέγει, την μελέτη διαφόρων θεμάτων που απασχολούν την οργάνωση, τα μέλη, ή την τάξη γενικότερον, όπως ενδεικτικά, φορολογικών, οικονομικών, νομικών, αγορανομικών, εργατικών, κτηνιατρικών, υγειονομικών και εν γένει εμπορικών.

   

  5. Να φροντίζει για την ανελλιπή ενημέρωση και διαφώτιση της κοινής γνώμης και των αρμοδίων αρχών για κάθε θέμα που αφορά το επάγγελμα των μελών του , την αναγκαιότητα της εξειδίκευσης και υπευθυνότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης σκύλων, την ζωοφιλία και εν τέλει για την δημιουργία νομοθετικής ρύθμισης κατοχύρωσης του επαγγέλματος και απόκτησης αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών για τους εκπαιδευτές με δημιουργία σχολής αναγνωρισμένης, χρησιμοποιώντας προς τούτο κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο ή τρόπο.

   

  6. Να καθορίζει την στάση της οργάνωσης στα λαμβανόμενα ή μελετώμενα μέτρα της πολιτείας ή της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν σχέση είτε με την εν γένει εμπορική και οικονομική πολιτική ή την εμπορική πολιτική σε τοπικό ή κλαδικό ή και επίπεδο οργάνωσης ή στρέφεται εναντίον των μελών της και προτείνει ή υποδεικνύει τις κατά την κρίση της επιβαλλόμενες ή ενδεικνυόμενες λύσεις και συγκαλεί, αν το κρίνει σκόπιμο, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, σε διασκέψεις ή συνέδρια, τα μέλη της οργάνωσης και τα μέλη άλλων ομοειδών οργανώσεων για την από κοινού αντιμετώπιση ή καθορισμό της στάσης σε παρόμοια προβλήματα ή μέτρα.

   

  7. Να οργανώνει γενικές ή ειδικές εκθέσεις, εκδηλώσεις και διαγωνισμούς εκπαιδευτικού και κυνολογικού ενδιαφέροντος ή να συμμετέχει σε τέτοιες του εσωτερικού ή εξωτερικού, που οργανώνονται από άλλους φορείς για την προώθηση και εξύψωση του κλάδου.

   

  8. Να οργανώνει ή να συμμετέχει σε κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίες και δραστηριότητες για την περιφρούρηση, διεκδίκηση και διατήρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών και την επίλυση άλλων προβλημάτων που απασχολούν τα μέλη ή την τάξη.

   

  9. Να δημιουργεί, οργανώνει, ιδρύει και εκδίδει στα πλαίσια της οργάνωσης και προβάλει, εφόσον τούτο δεν απαγορεύεται από τις εκάστοτε κείμενες νομικές διατάξεις, τα κατά την κρίση της κατάλληλα μέσα μαζικής ενημέρωσης του κοινού, ως π.χ. ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς ή ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, εφημερίδες, περιοδικά, έντυπα, κ.λ.π., σε τοπικό ή ευρύτερο επίπεδο, για την προβολή των προϊόντων και δραστηριοτήτων των μελών της και της ίδιας, φροντίζοντας και για την ενημέρωση του κοινού και των μελών της επί θεμάτων γενικοτέρου ενδιαφέροντος που αφορούν ή απασχολούν την τάξη των εκπαιδευτών κυνών.

   

  10. Να ιδρύει εντευκτήρια, λέσχες και βιβλιοθήκες και να οργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης των μελών του.

   

  12. Να συνεργάζεται κυριαρχικά με τους υπάρχοντες φιλοζωικούς ομίλους της Ελλάδος και του εξωτερικού αναλαμβάνοντας και πρωτοβουλίας προώθησης και συμβολής στους σκοπούς τους, εφόσον δεν αντιβαίνουν στους δικούς της.

   

  13. Η πιο πάνω απαρίθμηση των επί μέρους σκοπών ή δραστηριοτήτων της οργάνωσης είναι ενδεικτική, η δε οργάνωση μπορεί να επιδιώκει και κάθε άλλο σκοπό που ανάγεται στον κύκλο των συμφερόντων της τάξης που εκπροσωπεί με την ευρύτερη έννοια του όρου.

 • Καταστατικό - Σελίδα 3

   

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

  ΜΕΛΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-

  ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

   

  'Α ρ θ ρ ο  3ο

   

  ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

   

  1. ΜΕΛΗ του Συλλόγου μπορούν να είναι αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή ασχολούνται πραγματικά και για το δικό τους συμφέρον με το επάγγελμα του εκπαιδευτή κυνών γενικά σαν ελεύθερος επαγγελματίας ασκώντας ατομικό επάγγελμα είτε απασχολούμενος σαν υπάλληλος σε κάποια σχολή εκπαίδευσης παρέχοντας υπηρεσίες σαν εκπαιδευτής σκύλων και εν γένει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες και όπως αυτές θα προσδιορίζονται κάθε φορά από την ισχύουσα επιμελητηριακή νομοθεσία, το παρόν καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισμούς του Σωματείου και διατηρούν μόνιμη επαγγελματική στέγη στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό, ή απασχολούνται σε μόνιμη βάση με την παροχή των άνω υπηρεσιών.

   

  Ειδικότερα στον Σύλλογο εγγράφονται: α) τα φυσικά πρόσωπα που διατηρούν ατομικές επιχειρήσεις ή παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτού και έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος εκπαιδευτού ή σχολής εκπαίδευσης κυνών προ της υποβολής της αίτησης εγγραφής τους ή εργάζονται σαν υπάλληλοι με αυτή την ειδικότητα (του εκπαιδευτή σκύλων) σε επιχείρηση εκπαίδευσης σκύλων.

  β) τα φυσικά πρόσωπα ομόρρυθμα μέλη ομορρύθμων και ετερορρύθμων εμπορικών εταιριών,

  γ) μέχρι δύο (2) φυσικά πρόσωπα-μέλη εταιριών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), εφόσον τα μέλη αυτά είναι διαχειριστές και εταίροι της ΕΠΕ και

  δ) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων ή ο Συμπράττων ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος που δεσμεύει με την υπογραφή του την Ανώνυμη Εταιρία (ΑΕ), καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου των Συνεταιρισμών.

  Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω νομικών προσώπων, (υπό β,γ και δ), εγγράφονται εφόσον τα νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν έχουν σαν σκοπό τους την εκπαίδευση κυνών (αποκλειστικά) έχοντας φυσικά έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας και δεν ασχολούνται ( οι εκπρόσωποι) ατομικά με άλλο επάγγελμα άσχετο με την εκπαίδευση σκύλων.

  Δικαίωμα να εγγραφεί σαν μέλος της Ένωσης έχει ο καθένας που αναφέρεται πιο πάνω και για όσους κάνουν έναρξη επαγγέλματος από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας τροποποίησης στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου και μετά, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο από τα τρία σεμινάρια που οργανώνει κάθε χρόνο ο Σύλλογος για υποψήφια μέλη και κριθούν ικανοί από τριμελή Επιτροπή του Συλλόγου που εκλέγεται από τα τακτικά μέλη κατ΄έτος με μόνο προορισμό της την κρίση υποψηφίων μελών και θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού..

   

  2. Ο επαγγελματίας της παρ.1, του παρόντος, έχει δικαίωμα να είναι μέλος σε δύο το πολύ πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις. Δεν δικαιούται όμως να εγγραφεί σε άλλη πρωτοβάθμια οργάνωση που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό σχετικό με την εκπαίδευση σκύλων.

 • Καταστατικό - Σελίδα 4

   

   

  3. Ο Σύλλογος μπορεί να είναι μέλος σε δύο το πολύ Ομοσπονδίες, μία κλαδικού χαρακτήρα και μία γενικού ή τοπικού.

  'Α ρ θ ρ ο  4ο

   

  ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

   

  1. Δια να εγγραφεί μέλος, πρέπει να έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 και να υποβάλλει αίτηση εγγραφής εις το Διοικητικό Συμβούλιο.

  2. Η αίτηση εγγραφής γίνεται σε έντυπο που ο Σύλλογος έχει καθορίσει.

  3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συζητήσει εντός (30) ημερών από της υποβολής της αίτησης και να αποφασίσει για την εγγραφή ή την απόρριψη της αίτησης. Την απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να κοινοποιήσει εγγράφως στο υποψήφιο μέλος εντός δέκα (10) ημερών από τη συζήτηση.

  4. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες χωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την γνωστοποίηση της απορριπτικής απόφασης, ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

  5. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα (1) μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εγγραφής ή σε περίπτωση προσφυγής ένα (1) μήνα μετά την τελεσίδικη απόφαση που διατάσσει την εγγραφή. Τότε αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

   

  'Α ρ θ ρ ο  5ο

   

  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

   

  1. Κάθε μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

   

  α) Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση.

  β) Να εκλέγεται στα Διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα της Οργάνωσης και Επιτροπές και Αντιπρόσωπος στις ανώτερες συνδικαλιστικές Οργανώσεις στις οποίες ανήκει η Οργάνωση αυτή.

  γ) Να λαμβάνει γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από τη Γενική Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων και άλλων εγγράφων που τον αφορούν και να ενημερώνεται επί της πορείας των προβλημάτων του κλάδου.

  δ) Να συμμετέχει σε δύο πρωτοβάθμιες Οργανώσεις εκ των οποίων η μία να είναι κύρια.

  ε) Να κάνει αλλαγή της κύριας επαγγελματικής Οργάνωσης με νέα ταυτόχρονη δήλωσή του προς τις Διοικήσεις και των δύο Οργανώσεων και εφόσον έχει περάσει τριετία από την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στην κύρια Οργάνωση της οποίας επιθυμεί την αλλαγή.

   

  2. Κάθε μέλος της Οργάνωσης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

  α) Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα της Οργάνωσης και να συμπαρίσταται στα όργανα της Διοικήσεως στην άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεών της.

 • Καταστατικό - Σελίδα 5

   

  β) Να τηρεί το Καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της Οργάνωσης και να ενημερώνει άμεσα τη Διοίκηση για κάθε μεταβολή που αφορά την επαγγελματική του κατάσταση.

  γ) Να μην αντιστρατεύεται τα συμφέροντα της Οργάνωσης και να φέρεται με τον ανάλογο σεβασμό προς τους εκπροσώπους της Οργάνωσης και τη Διοίκηση αυτής.

  δ) Να εκπληρεί τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στην Οργάνωση.

  ε) Να γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση, κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης.

   

  'Α ρ θ ρ ο  6ο

   

  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

   

  1. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από την Οργάνωση. Η αποχώρηση γνωστοποιείται στη Διοίκηση με έγγραφο τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του Οικονομικού Έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.

   

  2. Ο αποχωρών υποχρεούται να εξοφλήσει όλες τις συνδρομές του μέχρι της ημερομηνίας αποχωρήσεως.

   

  3. Ο αποχωρών δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του Συλλόγου.

   

  'Α ρ θ ρ ο  7ο

   

  ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

   

  1. Αποβολή μέλους από την Οργάνωση με απόφαση αιτιολογημένη της Γενικής Συνέλευσης.

  α) Εάν το μέλος πάψει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής του στην Οργάνωση.

  β) Εάν το μέλος ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς της οργάνωσης.

  γ) Εάν το μέλος καθυστερεί για δύο (2) συνεχή εξάμηνα την υποχρεωτική εξάμηνη συνδρομή του.

  δ) Εάν το μέλος απέχει αδικαιολόγητα από δύο (2) συνεχείς τακτικές Γενικές Συνελεύσεις.

  ε) Εάν το μέλος καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από τον νόμο, περί εκσυγχρονισμού των εμπορικών και λοιπών οργανώσεων.

  ζ) Εάν το μέλος συνταξιοδοτηθεί εκτός εάν ειδικός νόμος επιτρέπει την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και μετά την συνταξιοδότησή του.

  η) Εάν το μέλος παραβιάσει άρθρο του εσωτερικού κανονισμού που θα συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση.

   

  2. Την αποβολή εισηγείται στην Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ένα πέμπτο (1/5) των μελών.

   

  3. Το Δ.Σ. όπως και η Γ.Σ., υποχρεώνονται να ακούσουν προηγουμένως το μέλος του οποίου ζητείται η αποβολή.

 • Καταστατικό - Σελίδα 6

   

  4. Το μέλος που αποβάλλεται δύναται εντός τριάντα (30) ημερών να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο.

  5. Μέχρι της οριστικοποίησης της αποβολής το μέλος δεν στερείται ουδενός δικαιώματος αυτού πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

  6. Το μέλος που αποβάλλεται, δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας της Οργάνωσης.

  7. Επανεγγραφή του αποβληθέντος μέλους επιτρέπεται μετά πάροδο τριετίας από την διαγραφή ή και ενωρίτερα κατόπιν απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

   

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

  ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

   

  'Α ρ θ ρ ο  8ο

   

  Όργανα Διοίκησης της Οργάνωσης είναι, η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή.

   

  1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

  α) Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της οργάνωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

  β) Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη της Οργάνωσης που έχουν τακτοποιηθεί ταμιακώς μέχρι το προηγούμενο τρίμηνο.

  γ) Εκλέγει και ανακαλεί οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη αυτού, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους της Οργάνωσης στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις που ανήκει η Οργάνωση αυτή και ελέγχει την δράση αυτών.

  δ) Αποφασίζει για την επιλογή των δευτεροβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων στις οποίες εγγράφεται μέλος η οργάνωση ή την διαγραφή από αυτές και ορίζει την κύρια Οργάνωση, δια μέσου της οποίας θα αντιπροσωπεύεται στην Συνομοσπονδία, νομιμοποιεί τους αντιπροσώπους της που ψηφίζουν στην Γενική Συνέλευση της κύριας δευτεροβάθμιας Οργάνωσης για την εκλογή αντιπροσώπων της στη Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας.

  ε) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ετήσιους Ισολογισμούς.

  ζ) Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος και ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.10,α του Καταστατικού αυτού, τα ποσά εξόδων κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικών

  της διοίκησης.

  η) Καθορίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των μελών και της εξάμηνης συνδρομής.

  θ) Αποφασίζει για την ανάθεση της είσπραξης του ποσοστού των εισφορών για τις υπερκείμενες οργανώσεις, των μελών, από τους Ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους είναι ασφαλισμένα τα μέλη και καθορίζει τους όρους πραγματοποίησης της είσπραξης και απόδοσης των εισφορών αυτών.

  ι) Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ της Οργάνωσης.

  κ) Αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων της Οργάνωσης, προς στέγαση των γραφείων και εγκαταστάσεων αυτής και περί όλων των συναφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων ακινήτων της Οργάνωσης. Για την λήψη των αποφάσεων αυτών απαιτείται η πλειοψηφία του άρθρου 9 παρ. 10,β.

 • Καταστατικό - Σελίδα 7

   

  λ) Αποφασίζει περί αποβολής μέλους για παραβιάσεις που προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

  μ) Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού της Οργάνωσης ως ο Νόμος ορίζει.

  ν) Αποφασίζει για την διάλυση της Οργάνωσης τηρώντας την οριζόμενη από τον νόμο διαδικασία και πλειοψηφία.

   

  'Α ρ θ ρ ο  9ο

   

  ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

   

  1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από αίτημα του ενός τετάρτου (1/4) των ταμειακώς εντάξει μελών, που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση θα πρέπει να περιέχει τα θέματα προς συζήτηση. Αν η αίτηση δεν εισακουσθεί τα μέλη έχουν το δικαίωμα προσφυγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο για να ζητήσουν όπως εξουσιοδοτηθούν και τελέσουν αυτά την γενική συνέλευση και καθορισθεί ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

   

  2. Κάθε πρόσκληση για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, για τα οποία συγκαλείται, τον τόπο, τον χρόνο και τις προϋποθέσεις των παρ. 4 και 6 του παρόντος άρθρου.

   

  3. Για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

   

  4. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γ.Σ. την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει και κατά την δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γ.Σ. την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία γίνεται απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό μελών. Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

   

  5. Προσθήκη νέων θεμάτων προς συζήτηση δεν επιτρέπεται να γίνει στις επαναληπτικές συνελεύσεις.

   

  6. Η πρόσκληση για Γ.Σ. γίνεται οκτώ (8) μέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί η σύγκληση της Συνέλευσης και αποστέλλεται ταχυδρομικώς η τηλεγραφικώς ή με fax στα μέλη. Κανένα μέλος δεν μπορεί να λάβει μέρος σε Γ.Σ. εάν δεν έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που καθορίζονται από το καταστατικό και τις Γ.Σ.

  8. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά (τακτική) μία φορά τον χρόνο και οπωσδήποτε όχι πέραν της 30ης Μαρτίου, προκειμένου να εγκρίνει ή όχι τα πεπραγμένα της Διοίκησης του προηγούμενου έτους και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

  9. Δεν επιτρέπεται η συζήτηση και είναι άκυρη η απόφαση επί οποιουδήποτε θέματος το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο στην πρόσκληση που αποστέλλεται για την σύγκληση της Συνέλευσης.

  10. α) Οι αποφάσεις της ευρισκομένης σε απαρτία Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

  β) Για την τροποποίηση του καταστατικού, την μεταβολή του σκοπού ή την διάλυση του Συλλόγου ή όπου αναφέρεται στο παρόν, απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του 1/2 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των 3/4

 • Καταστατικό - Σελίδα 8

   

  της απαρτίας αυτής. Η ψηφοφορία μπορεί να γίνεται με ονομαστική κλήση ή ανάταση της χειρός.

  11. Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτια, όταν αναφέρεται

  α) Σε εκλογή Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια Οργάνωση.

  β) Σε εγγραφή σε δευτεροβάθμια οργάνωση.

  γ) Σε θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση

  δ) Σε προσωπικά ζητήματα

  ε) Στον διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό και απαλλαγή απερχόμενης Διοίκησης.

  12. Σε περίπτωση μομφής κατά μέλους του Συλλόγου ή της Διοίκησης, δεν ψηφίζουν το μέλος κατά του οποίου ασκείται η μομφή ή τα μέλη της Διοίκησης.

  13. Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση των μελών μόνο με ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από νόμιμη αρχή ή πρόσωπο.

  14. Πριν από την έναρξη της μυστικής ψηφοφορίας ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διατάσσει την έξοδο από την αίθουσα κάθε ατόμου που δεν έχει δικαίωμα ψήφου, εκτός από το έμμισθο προσωπικό της Οργάνωσης και τους νομικούς Συμβούλους.

  15. Στην Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ. Σ. ή κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος. Πρώτο θέμα είναι η εκλογή Προέδρου με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων. Χρέη Γραμματέως κάνει ο Γενικός Γραμματέας.

  16. Το Προεδρείο της Γ.Σ. καθορίζει τον χρόνο κάθε αγορητή. Τηρείται σειρά προτεραιότητας. Δευτερολόγηση επιτρέπεται μια φορά και για χρόνο τον μισό του αρχικού. Τριτολόγηση μόνο κατά την κρίση του Προέδρου.

  17. Κατά των αποφάσεων της Γ.Σ. ασκείται αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την λήψη της. Αν η αγωγή αφορά απόφαση σχετική με την Οργάνωση ή την λειτουργία της Οργάνωσης, η αγωγή ασκείται από το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον των τακτοποιημένων οικονομικά μελών.

   

  'Α ρ θ ρ ο  10ο

   

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   

  1. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι πέντε (5) και εκλέγονται από την Γ.Σ. για μια διετία.

   

  2. Μετά την εκλογή και το αργότερο μέσα σε δέκα μέρες συνέρχονται τα νεοεκλεγμένα μέλη με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος Συμβούλου σε συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την κατανομή αξιωμάτων. Σε περίπτωση αρνήσεως, την 11η μέρα υποχρεούται να προσκαλέσει ο αμέσως επόμενος και ούτω καθεξής.

   

  3. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα και τον Ταμία. Η εκλογή των θέσεων γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία για ένα ή περισσότερα αξιώματα επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο πλειοψηφισάντων, οπότε εκλέγεται αυτός που συγκέντρωσε περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Αρχικά εκλέγεται ο Πρόεδρος και στην συνέχεια γίνεται η εκλογή των λοιπών.

   

  4. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία επικρατεί η θέση του Προέδρου. Μυστική ψηφοφορία γίνεται επί προσωπικών και αν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη.

 • Καταστατικό - Σελίδα 9

   

  Σε περίπτωση ισοψηφίας σε μυστική ψηφοφορία η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Αν υπάρξει ξανά ισοψηφία η απόφαση θεωρείται απορριπτική.

   

  5. Εκλέγονται και δύο Αναπληρωματικά μέλη τα οποία παίρνουν κατά την σειρά της εκλογής τους τις θέσεις που κενώνονται. Σε περίπτωση εξάντλησης των αναπληρωματικών μελών χωρίς να υπάρχει απαρτία, συνέρχεται μέσα σε τριάντα μέρες Γ.Σ. μετά από πρόσκληση από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε (5) μέρες τουλάχιστον πριν από την σύνοδο με μόνο θέμα την εκλογή του Δ.Σ. Η θητεία του Συμβουλίου αυτού μπορεί να υπερβεί την διετία, όχι όμως την τριετία, ώστε να ξαναγίνουν αρχαιρεσίες στην αντίστοιχη τακτική Γ.Σ.

   

  6.Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας μέλους του Δ.Σ. για έξι (6) συνεχείς συνεδριάσεις ή δικαιολογημένης πέραν του έτους, εκπίπτει του αξιώματος με απόφαση του Δ.Σ

   

  7. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία φορά τον μήνα, έκτακτα δε όποτε καλέσει αυτό ο Πρόεδρος ή το 1/3 των μελών του. Στην δεύτερη περίπτωση υποχρεούται ο Πρόεδρος να το συγκαλέσει μέσα σε δέκα (10) μέρες από την έγγραφη αίτηση

   

  8. Στα μέλη του Δ.Σ. δύνανται να καταβάλλονται αποζημιώσεις ή ημεραργίες όταν μεταβαίνουν εκτός έδρας με εντολή του Συμβουλίου που καθορίζονται από το Δ.Σ.

   

  9. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στο βιβλίο συνεδριάσεων του Δ.Σ. και υπογράφονται από όλα τα παρόντα σε αυτές μέλη. Μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν χωρίς να είναι παρόντα ή που διαφώνησαν αρκεί η διαφωνία να έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά.

   

  10. Στην αρχή κάθε συνεδρίασης επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης αν δεν έχουν επικυρωθεί κατά την ίδια συνεδρίαση.

   

  11. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται προσωπικώς και αλληλέγγυως για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Καταστατικό,τις αποφάσεις των Γ.Σ. και τους Νόμους.

   

  'Α ρ θ ρ ο  11ο

   

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

   

  1. Το Δ.Σ. προκειμένου να αποκτήσει ο Σύλλογος μεγαλύτερη ευκινησία και αποτελεσματικότητα, μεταβιβάζει, όπως ο Νόμος προβλέπει, αρμοδιότητες στο Προεδρείο του Συλλόγου και ειδικότερα στον Πρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα και τον Ταμία, που αποτελούν την διοικητική Επιτροπή του Συλλόγου. Η απόφαση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στην Δ. Επιτροπή είναι ελεύθερα μετακλητή.

  2. Η Δ.Ε. εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και επιλαμβάνεται και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τον Σύλλογο μέσα στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής και των κατευθυντηρίων γραμμών που χαράσσει το Δ.Σ. και αναφέρεται πάντοτε σε αυτό. Σε περίπτωση κενώσεως θέσης της Δ.Ε. το Δ.Σ. εκλέγει αντικαταστάτη από τα λοιπά μέλη του.

 • Καταστατικό - Σελίδα 10

   

  'Α ρ θ ρ ο  12ο

   

  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   

  Το Διοικητικό Συμβούλιο εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων των Γ.Σ. και του Καταστατικού από τα εκλεγμένα όργανα και επιτροπές της Οργάνωσης. Διαχειρίζεται τις υποθέσεις και προασπίζει τα συμφέροντά της. Συντάσσει τον Απολογισμό και Προϋπολογισμό και εισηγείται την έγκρισή τους στην Γ.Σ. Συγκαλεί τις Συνελεύσεις και καταρτίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Εγκρίνει ή όχι την εγγραφή μελών, εισηγείται την διαγραφή στην Συνέλευση, συντάσσει και τηρεί το Μητρώο Μελών.

  Υποδεικνύει τους αντιπροσώπους της Οργάνωσης στις διάφορες επιτροπές που συγκροτούνται από την Πολιτεία για την μελέτη οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων ζητημάτων, σε νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές, Διοικητικά Συμβούλια Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ. Καταρτίζει Επιτροπές για την μελέτη διαφόρων προβλημάτων.

  Προσλαμβάνει και απολύει κατά την κρίση του έμμισθο προσωπικό, νομικό ή άλλο επιστημονικό σύμβουλο και ορίζει τον μισθό τους.

  Εγκρίνει τις δαπάνες της Οργάνωσης.

  Αποφασίζει για τις αρμοδιότητες της Διοικητικής Επιτροπής.

  Ορίζει και ενοικιάζει τα καταστήματα ή τα γραφεία της Οργάνωσης, αποδέχεται κληροδοσίες ή δωρεές εκτός αν τίθεται όρος οπότε εισηγείται στην Γ.Σ. το θέμα.

  Παίρνει αποφάσεις για αγωνιστικές κινητοποιήσεις, συνέδρια, συγκεντρώσεις, διαλέξεις, πορείες κλπ.

   

   

  'Α ρ θ ρ ο  13ο

   

  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

  ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

   

   

  1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Οργάνωση ενώπιον κάθε Αρχής και έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Δ.Σ., επιβλέπει για την ακριβή εκπλήρωση των αποφάσεων των Γ.Σ. συγκαλεί την συνεδρίαση του Δ.Σ., υπογράφει μαζί με τον Γ. Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα εκτός των προσκλήσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. τις οποίες μπορεί να υπογράφει και μόνος του. Υπογράφει με τον Γ. Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών. Συνάπτει συμβάσεις βάσει των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Συνέλευσης και γενικά ενεργεί ότι επιβάλλεται για την κανονική λειτουργία της Οργάνωσης. Ασκεί έλεγχο σε όλα τα όργανα. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε όλα τα πιο πάνω από

  τον Αντιπρόεδρο.

  2. Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών της Οργάνωσης, την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την τήρηση των πρακτικών και συλλογικών οργάνων της Οργάνωσης, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων, των πρακτικών και εντύπων σε κατάλληλο αρχείο και γενικά προΐσταται του γραφειακού μηχανισμού της Οργάνωσης.

 • Καταστατικό - Σελίδα 11

   

  Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμών και συνεργάζεται μαζί του στην μελέτη διαχείριση και αντιμετώπιση των υποθέσεων της Οργάνωσης. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Γραμματέα.

  3. Ο Ταμίας φροντίζει και επιμελείται για την καλή λειτουργία των οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών και την κανονική τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων. Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια πληρωμής και ενεργεί κάθε αποφασισθείσα από το Συμβούλιο πληρωμή. Μεριμνά για την κατάθεση σε Τράπεζα και στο όνομα του Συλλόγου των εσόδων του Συλλόγου, δυνάμενος να κρατάει στα χέρια του χρηματικά ποσά που αποφασίζει το Δ.Σ.. Υποβάλει κάθε τρίμηνο στο Δ.Σ. κατάσταση εσόδων εξόδων. Φροντίζει με τον Πρόεδρο την σύνταξη του απολογισμού και ισολογισμού. Παρακολουθεί την ταμειακή ενημέρωση των μελών και υποβάλει ανά έτος πίνακα των καθυστερούντων. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένα μέλος της Διοικητικής Επιτροπής.

   

  Η ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με δύο αναπληρωματικά μέλη. Αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη. Εκλέγεται από την Γ.Σ. μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και με θητεία που συμπίπτει πάντα με αυτή του Δ.Σ. Μόλις εκλεγεί συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρό της. Στην εκτέλεση των καθηκόντων της έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Τηρεί ιδιαίτερα πρακτικά. Δεν ασκεί διοίκηση αλλά ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. εάν αυτές είναι σύμφωνες με τον νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γ.Σ. Ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Οργάνωσης για κάθε περίοδο. Συγκαλείται μία φορά τον χρόνο υποχρεωτικά και ένα μήνα πριν από την σύγκληση της τακτικής Γ.Σ. από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για να συντάξει την έκθεσή της επί της οικονομικής διαχείρισης. Ο έλεγχος των βιβλίων γίνεται στα γραφεία της οργάνωσης. Συνέρχεται έκτακτα όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός της ή τα δυο μέλη της ή το Δ.Σ. του Συλλόγου. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρό της και πρέπει να αναφέρει τα θέματα. Μέσα σε πέντε μέρες από την υποβολή της αίτησης πρέπει να την συγκαλέσει, αλλιώς την συγκαλούν αυτοί που έχουν κάνει την αίτηση. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία και τηρούνται πρακτικά. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας μέλους επί δύο συνεδριάσεις αντικαθίσταται από αναπληρωματικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η άποψη του Προέδρου. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, χρέη Προέδρου κάνει ο μεγαλύτερος στην ηλικία.

   

  Η εκλογή των αντιπροσώπων της Οργάνωσης στις Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις που είναι μέλος η Οργάνωση εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, ταυτόχρονα με την εκλογή Δ.Σ. και κατά το ίδιο τυπικό και η θητεία τους συμπίπτει με αυτή του Δ.Σ. Ο αριθμός των αντιπροσώπων ορίζεται από την δευτεροβάθμια οργάνωση και τον Ν. 1712/87. Κατά τα λοιπά ορίζει επί του θέματος ο νόμος αυτός.

   

   

   

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΕΚΛΟΓΕΣ

   

  'Α ρ θ ρ ο  14ο

   

  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • Καταστατικό - Σελίδα 12

   

  Οι εκλογές όλων των οργάνων από την Γ.Σ. γίνονται με την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής. Αποτελείται από τρία μέλη και εκλέγεται από την Γ.Σ. πριν από κάθε ψηφοφορία. Μαζί εκλέγεται και ένα αναπληρωματικό μέλος για περίπτωση κωλύματος ή άρνησης κάποιου τακτικού μέλους. Οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά και εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης. Πρόεδρος της Εφ. Επ. είναι ο Αντιπρόσωπος της Δικαστικής αρχής που ορίζει ο νόμος (1264/82 άρθρο 11 παρ. 3,4,5,6).

  Στην εφορευτική επιτροπή δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για κάποιο από τα αξιώματα για τα οποία γίνονται εκλογές.

   

   

  'Α ρ θ ρ ο  15ο

   

  ΕΚΛΟΓΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

   

   

  Ενα μήνα πριν από την λήξη της θητείας των οργάνων της διοίκησης, το Δ.Σ. υποχρεούται να ορίσει την ημερομηνία της Γ.Σ. προκειμένου να εκλέξει τα όργανα της Διοικήσεως του Συλλόγου.

  Αξιώματα που είναι δυνατό να διεκδικήσουν οι υποψήφιοι είναι: α) μέλος του Δ.Σ., β) μέλος ελεγκτικής επιτροπής και γ) αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία. Μπορεί ένα μέλος να διεκδικεί την εκλογή του και στην διοίκηση και σαν αντιπρόσωπος. Ο υποψήφιος εκλεκτικής επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για κάποιο άλλο όργανο. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται πέντε μέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών.

   

  Μερίμνης του Προέδρου και του Γ .Γραμματέα αναρτάται κατάσταση των υποψηφίων, τυπώνονται τα ψηφοδέλτια σε αριθμό τριπλάσιο των μελών, που πρέπει να είναι έτοιμα δύο μέρες πριν τις εκλογές. Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για την ύπαρξη παραβάν και για την σφράγιση της κάλπης.

   

  Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητας ή του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Στο βιβλιάριο σημειώνεται η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Τίθενται από ένας μέχρι εννέα σταυροί προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο. Μετά το πέρας της ώρας που έχει αποφασιστεί να κλείσει η κάλπη, η εφορευτική επιτροπή κάνει καταμέτρηση φακέλων και καταμέτρηση ψήφων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 1712/1987. Οι έδρες του Δ.Σ., της ελεγκτικής επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ ή της Εκλεκτικής επιτροπής ή τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται, αυξημένα κατά μία μονάδα. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Εκλ. Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο που έχει θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος. Θέσεις που δεν έχουν διατεθεί κατά τα παραπάνω κατανέμονται ανά μία κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους. Συνδυασμοί για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο αριθμός υποψηφίων είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του οργάνου στο οποίο είναι υποψήφιοι.

  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί και οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο εκλέγονται οι κατά σειράν πλειοψηφίσαντες βάσει σταυρών προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

 • Καταστατικό - Σελίδα 13

   

  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αποστέλλονται μερίμνης της Εφορευτικής επιτροπής στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας και αντίγραφά του φυλάσσονται στο αρχείο της Οργάνωσης. Κατά τα λοιπά ορίζει το άρθρο 7 ν. 1712/87.

   

   

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

  ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

   

  'Α ρ θ ρ ο  16ο

   

   

  Πόροι της Οργάνωσης είναι τα δικαιώματα εγγραφής και οι υποχρεωτικές συνδρομές των μελών, τα εισοδήματα από κινητή ή ακίνητη περιουσία της Οργάνωσης, τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες, από προαιρετικές εισφορές των μελών, από έσοδα εφημερίδας, εντύπων, εκδηλώσεων, εορτών κλπ. Δεν επιτρέπονται ανώνυμες δωρεές.

  Η ετήσια διαχειριστική περίοδος της οργάνωσης είναι αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος.

  Η συνδρομή των μελών προκαταβάλλεται κάθε εξάμηνο.

   

   

  'Α ρ θ ρ ο  17ο

   

  Β Ι Β Λ Ι Α

   

   

  Για την άρτια λειτουργία και την νόμιμη διαχείριση των οικονομικών της Οργάνωσης τηρούνται τα παρακάτω βιβλία τα οποία αριθμούνται και θεωρούνται πριν να χρησιμοποιηθούν από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Οργάνωσης.

   

  Βιβλίο Μητρώου Μελών, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Περιουσίας, Βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται με αριθμητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των μελών της Οργάνωσης για τα οποία εκδόθηκε Ειδικό Εκλογικό Βιβλιάριο κατά τις διατάξεις του ν. 1712/87, 'όπου καταχωρούνται και η ημερομηνία της απόφασης του Δ.Σ. για την έκδοση, η ημερομηνία έκδοσης και η ημερομηνία απώλειας ή ακύρωσής του.

   

  Επίσης τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία τα οποία επιβάλλει η οικονομική κατάσταση της Οργάνωσης για την λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτής καθώς και γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών αριθμημένα που θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής πριν από την χρησιμοποίησή τους. Επίσης τηρούνται όσα βιβλία και παραστατικά επιβάλλουν διατάξεις άλλων νόμων.

   

  Τα μέλη της Οργάνωσης έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των βιβλίων μετά από έγγραφη αίτηση.

 • Καταστατικό - Σελίδα 14

   

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

   

  'Α ρ θ ρ ο  18ο

   

  Για την τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζει η Γ.Σ. που συνέρχεται για τον σκοπό αυτό. Για την λήψη απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία του άρθρου 9 παρ.10,β του παρόντος και του άρθρου 5 παρ.8 ν. 1712/87

  Η Οργάνωση διαλύεται

  α) Όταν ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των είκοσι(20)

  β) Μετά από Δικαστική απόφαση όπως ορίζει ο Νόμος.

  γ) Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά για αυτό κατά την οποία απαιτείται απαρτία του ½ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.8 ν 1712/87

  Μετά την διάλυση της Οργάνωσης η περιουσία της περιέρχεται σε άλλη λειτουργούσα ή μέλλουσα να λειτουργήσει Πρωτοβάθμια Οργάνωση του ίδιου επαγγελματικού κλάδου ή αλλού με απόφαση της Γ.Σ. Σε καμία περίπτωση δεν διανέμεται στα μέλη της.

   

  'Α ρ θ ρ ο  19ο

   

  1. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική, στο κέντρο σχέδιο με ένα σκύλο και περιφερειακά την επωνυμία του. Χρησιμοποιείται και παραλληλόγραμμη σφραγίδα με την επωνυμία, διεύθυνση και τηλέφωνα.

  2. Προσωρινά και μέχρι την σύγκληση της πρώτης γενικής Συνέλευσης η μηνιαία συνδρομή των μελών ορίζεται σε δύο χιλιάδες (2.000) δρχ και το δικαίωμα εγγραφής σε δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ.

  3. Τα έξοδα ίδρυσης του συλλόγου θα καταβληθούν από τους ιδρυτές και θα βαρύνουν τον Σύλλογο.

  4. Ο Σύλλογος μπορεί να είναι μέλος σε δύο το πολύ Ομοσπονδίες, μία κλαδικού χαρακτήρα και μία γενικού ή τοπικού, το δε ελάχιστο όριο της υποχρεωτικής συνδρομής του συλλόγου στις ομοσπονδίες των οποίων θα είναι μέλος ορίζεται στο ελάχιστο ποσοστό του άρθρου 3 παρ.7 του ν.1712/87, όπως εκεί καθορίζεται.

   

  'Α ρ θ ρ ο  20ο

   

  Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από είκοσι (20) άρθρα, ψηφίστηκε αρχικά την 26η Νοεμβρίου 1996 τροποποιήθηκε από την Γ.Σ. την 26 Μαρτίου 2000, τροποποιήθηκε και πάλιν από την Γ.Σ. της 20 Ιουλίου 2010 και θα υποβληθεί για δημοσίευση κατά τις διατάξεις του Νόμου.

   

   

  Παλλήνη, 20 Ιουλίου 2010

   

   

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

  Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Θ. ΤΡΙΑΝΤΗΣ