ΠΑ.Σ.ΕΚ.Σ. | ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1996

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

Εκδηλώσεις - Ανακοινώσεις  Συλλόγου

 • Εκδήλωση "Σκύλος - Άνθρωπος - Πόλη" Σεπτέμβριος 2022

  Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Σκύλων  διοργάνωσε την κυνοφιλική εκδήλωση  "ΣΚΥΛΟΣ -ΑΝΘΡΩΠΟΣ -ΠΟΛΗ" το Σάββατο & Κυριακή 17 / 18 Σεπτεμβρίου 2022.

   

  Διαβάστε περισσότερα >

 • Ανακοίνωση για τις Επιτροπές Διαχείρισης Αδέσποτων

  Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.ΕΚ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ.

   

  1. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ15 Α') όπως ισχύει, αναφέρεται ότι:

  Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων.

   

  2. Στην παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α') όπως ισχύει, αναφέρεται ότι:

  α) σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται από τα φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόμιμα και που εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Στην επιτροπή μετέχουν:

  α) Ένας (1) κτηνίατρος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο και ο οποίος είναι, κατά προτίμηση, ο υπεύθυνος του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού άλλος ιδιώτης κτηνίατρος.

  β) Ένας (1) εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος του οικείου Δήμου.

  γ) Ένας (1) εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο, με τον αναπληρωτή του.

  Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ του άρθρου ι, όπως ισχύει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες δημιουργούν δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία.

  Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς, την οριστική απόφαση λαμβάνει ειδική επιστημονική επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε Δήμο με απόφαση του Δημάρχου και αποτελείται από:

  αα) έναν κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τον αναπληρωτή του,

  ββ) έναν ιδιώτη κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στη Χώρα και δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου με τον αναπληρωτή του,

  γγ) έναν κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στη Χώρα και συνεργάζεται με το φιλοζωικό σωματείο που δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου με τον αναπληρωτή του.

  Σε περίπτωση επιθετικού ζώου ο Δήμος μπορεί να ζητήσει τη γνώμη εκπαιδευτή σκύλων, ο οποίος είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου σωματείου εκπαιδευτών σκύλων.

   

  3. Στην παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α') όπως ισχύει, αναφέρεται ότι:

  Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν από κοινού, οι Δήμοι, οι οποίοι μάλιστα δύνανται να δημιουργήσουν και σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις.

  Με απόφαση της πενταμελούς επιτροπής της παραγράφου 12 του ιδίου νόμου, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες προσδιορισμού της πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται, καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους.

   

  4. Σε κανένα σημείο του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α') όπως ισχύει, δεν αναφέρεται η δυνατότητα αντικατάστασης των επιτροπών των Δήμων της παρ. 12 του άρθρου 9 του ιδίου νόμου, από αντίστοιχες επιτροπές που θα λειτουργούν στους συνδέσμους Δήμων, για όσους Δήμους είναι μέλη Συνδέσμων.

   

  5. Λόγω του ότι πολλές από τις αρμοδιότητες που ασκούνται από τις πενταμελείς επιτροπές, όπως η αποφάσεις επαναφοράς των ζώων στο φυσικό περιβάλλον, απαιτούν τη γνώση των χώρων του κάθε Δήμου και των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής, είναι προφανές ότι οι επιτροπές αυτές πρέπει να λειτουργούν σε κάθε Δήμο, όπου τα μέλη τους είναι γνώστες των στοιχείων αυτών. Επίσης, επειδή οι Διαδημοτικοί Σύνδεσμοι έχουν αναλάβει ένα μόνο μέρος των αρμοδιοτήτων των Δήμων όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 9 του Ν.4039/2012, όπως για παράδειγμα τη διαχείριση του πληθυσμού των σκύλων και όχι του πληθυσμού των γατιών, αυτό συνεπάγεται ότι μια επιτροπή του Συνδέσμου δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πενταμελή επιτροπή του Δήμου, η οποία έχει αναλάβει τη συνολική παρακολούθηση της διαχείρισης του προγράμματος.

   

  6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιχορήγηση των Δήμων από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη δημιουργία καταφυγίου και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, είναι η συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος, σε κάθε Δήμο ο οποίος αιτείται επιχορήγησης.

   

 • Ανακοίνωση Σεμιναρίου Δεοντολογίας 2015

  Συνάδελφοι,  σας ενημερώνουμε ότι :

   

   

  το Νοέμβριο 2015, προβλέπεται να διεξαχθεί Σεμινάριο Δεοντολογίας, με σκοπό την εγγραφή νέων μελών στον ΠΑ.Σ.ΕΚ.Σ.

   

  Οι συνάδελφοι που θα θέλουν να συμμετέχουν, παρακαλούνται να στείλουν σχετικό email στο info@paseks.gr  για να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και να ενημερωθούν για την ημερομηνία διεξαγωγής και λεπτομέρειες του σεμιναρίου.

   

   

  Για τον ΠΑ.Σ.ΕΚ.Σ

   

   

   

  Ο Γεν. Γραμματέας

   

  Γιάννης Γεωργιάκος

 • Ανακοίνωση Γενικής Συνέλευσης Νοέμβριος 2015

  Συνάδελφοι,  σας ενημερώνουμε ότι :

   

   

  A. Η ετήσια γενική συνέλευση του σωματείου μας, θα γίνει τη Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015.

   

  Θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα παρακάτω:

   

  1. Προκήρυξη εκλογών και ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου.

   

  2. Οικονομικός απολογισμός.

   

  3. Θέματα που αφορούν τη προβολή του ΠΑ.Σ.ΕΚ.Σ.

   

  4. Καλωσόρισμα νέων μελών.

   

   

  Β. Κατά τη προσέλευση στη γενική συνέλευση, οι συνάδελφοι θα πρέπει ταυτόχρονα με την εγγραφή τους σε αυτή, να τακτοποιούν τυχούσες οικονομικές εκκρεμότητες συνδρομής παρελθόντων μηνών σε συνεργασία με τη ταμία του Σωματείου.

   

   

  Γ. Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία ως υποψήφιοι, παρακαλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους μέσω φαξ στο: 22950-42468 ή μέσω email στο info@paseks.gr, με σκοπό να προετοιμαστούν τα ψηφοδέλτια έγκαιρα.

   

  Δ. Όσοι από τους συναδέλφους θέλουν να υποβάλλουν θέματα προς συζήτηση στη γενική συνέλευση, παρακαλούνται να τα υποβάλλουν μέσω φαξ ή μέσω email 10 ημέρες πριν την γενική συνέλευση, με σκοπό να ενταχθούν προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη.

   

   

  Για τον ΠΑ.Σ.ΕΚ.Σ

   

   

  Ο Γεν. Γραμματέας

   

  Γιάννης Γεωργιάκος

   

 • Ανακοίνωση για Τακτική Γενική Συνέλευση Απρίλιος 2014

  Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι στις 13/04/2014 θα γίνει η ετήσια τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία του σωματείου μας στις 11:00.

   

  Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

   

  1. Παρουσίαση νέων μελών, διαγραφή παλιών μελών
  2. Οικονομικά στοιχεία που αφορούν συνδρομές μελών
  3. Αντιμετώπιση παράνομων εκπαιδευτών
  4. Ενημέρωση για την 5μελή επιτροπή Δήμων που με βάση το νόμο προβλέπεται και η συμμετοχή νόμιμου εκπαιδευτή, μέλος του σωματείου μας
  5. Πρόοδος εργασιών με κρατικούς φορείς
  6. Περιγραφή επαγγέλματος εκπαιδευτή σκύλων.

   

   

   

  Στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει ενημέρωση  και προτάσεις που αφορούν το χειρισμό της 5μελούς επιτροπής με βάση την τροποποίηση του Ν.4039/12. Όποιοι συνάδελφοι θέλουν,  μπορούν να παρακολουθήσουν την ενότητα αυτή.

   

   

   

  Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να μιλήσουν για οποιοδήποτε θέμα στη Γ.Σ., παρακαλούνται να στείλουν με email, τις θέσεις τους  με σκοπό να γραφούν ως ομιλητές στην Ημερήσια Διάταξη το αργότερο 10 ημέρες πριν τις 13/04/2014.

   

  Το παρόν θα σταλεί και ταχυδρομικά σε όλα τα μέλη του Σωματείου στις διευθύνσεις που έχουν δηλώσει στην αίτηση εγγραφής τους.

   

   

   

  Για τον ΠΑ.Σ.ΕΚ.Σ

   

   

  Ο Γεν. Γραμματέας

   

  Γιάννης Γεωργιάκος

   

MENU

a